Tin tức
16 tháng 12, 2022

Học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2021 - 2022

Căn cứ Quyết định số 208/QĐ-PTTHII ngày 15 tháng 12 năm 2022 của Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II về việc phê duyệt cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2021 - 2022 cho sinh viên Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II;

Xem thêm
16 tháng 12, 2022

Học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2021 - 2022

Căn cứ Quyết định số 208/QĐ-PTTHII ngày 15 tháng 12 năm 2022 của Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II về việc phê duyệt cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2021 - 2022 cho sinh viên Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II;

Xem thêm