Học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2021 - 2022

Căn cứ Quyết định số 208/QĐ-PTTHII ngày 15 tháng 12 năm 2022 của Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II về việc phê duyệt cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2021 - 2022 cho sinh viên Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II;

Đề nghị sinh viên các lớp có tên trong danh sách theo QĐ số 208/QĐ-PTTHII ngày 15/12/2022 liên hệ Phòng Kế hoạch - Tài chính cung cấp Số tài khoản ngân hàng để nhận tiền học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2021 - 2022. Thời gian từ ngày 16/12/2022 đến trước ngày 20/12/2022.

Lưu ý: Sinh viên có thắc mắc về việc nhận tiền học bổng khuyến khích học tập liên hệ Phòng Kế hoạch - Tài chính; số điện thoại: 028.37150997-120.

Danh sách sinh viên nhận tiền học bổng khuyến khích học tập hoc kỳ II, năm học 2021 - 2022 (Tải về)