Thông tin học phí

+ Mức thu học phí năm học 2020 - 2021 theo quyết định số 50/QĐ-PTTHII ngày 27/4/2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II về việc ban hành Quy định mức thu học phí đào tạo trình độ cao đẳng hệ chính quy năm học 2020 - 2021.

Quy định về mức học phí 2020 - 2021 (Xem tại đây)