CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn.

 • Xây dựng kế hoạch tài chính ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của Trường.
 • Đầu mối tổng hợp và xây dựng hoạch nhiệm vụ và kế hoạch ngân sách hàng năm của Trường.
 • Tham mưu cho các đơn vị trong Trường xây dựng kế hoạch kinh phí hoạt động.
 • Xây dựng và trình Hiệu trưởng kế hoạch phân bổ kinh phí cho các đơn vị trong toàn Trường và hướng dẫn các đơn vị triển khai sử dụng kinh phí đã được phân bổ.
 • Kiểm tra và thực thi các khoản thu, chi tài chính: Thu các khoản phí, lệ phí; thẩm định các báo giá và thanh toán chi phí phục vụ hoạt động thường xuyên, hoạt động đầu tư, xây dựng và thực hiện các chương trình, dự án.
 • Phối hợp tham gia quản lý và theo dõi tình hình sử dụng tài sản tại các đơn vị.
 • Kiểm tra và đôn đốc tiến độ thực hiện kế hoạch sử dụng kinh phí tại các đơn vị. Xem xét và trình phương án điều chỉnh kinh phí cho phù hợp với tình hình thực hiện thực tế.
 • Hướng dẫn các đơn vị thực hiện đúng chế độ chính sách, các quy định, quy trình về tài chính. 
 • Lập báo cáo tài chính theo đúng quy định của Nhà nước.
 • Lập các báo cáo về tài chính phục vụ công tác quản lý của Trường.
 • Lập báo cáo công khai các chỉ tiêu tài chính theo quy định của Nhà nước, Đài TNVN và của Trường.
 • Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị hạch toán độc lập lập báo cáo tài chính theo quy định và các báo cáo về tài chính phục vụ công tác quản lý.
 • Phòng Kế hoạch - Tài chính, các đơn vị hạch toán độc lập có trách nhiệm thực hiện chế độ lưu trữ tài liệu, sổ sách kế toán theo quy định hiện hành.
 • Thực hiện công tác kiểm tra, kiểm toán nội bộ.
 • Xây dựng Quy chế quản lý tài chính và quy chế chi tiêu nội bộ theo định hướng thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại đơn vị.
 • Đề xuất và trình Hiệu trưởng các giải pháp tăng thêm nguồn thu và các phương án sử dụng hiệu quả mọi nguồn thu của Trường.
 • Phối hợp với các đơn vị lập phương án, tính hiệu quả của các chương trình liên kết, hoạt động có thu ngoài nguồn ngân sách nhà nước, xây dựng cơ chế tài chính đối với các chương trình, hoạt động này.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan đến chức năng được Hiệu trưởng giao.