Thông báo vv sv nộp hp HKII 2019-2020; Thông báo sv nhận tiền hp do hủy học phần
10:05 | 23/11/2019
Thông báo vv sv nộp hp HKII 2019-2020; Thông báo sv nhận tiền hp do hủy học phần
Thông báo về việc tham gia BHYT bắt buộc năm học 2019 -2020
07:46 | 06/09/2019
Thông báo về việc tham gia BHYT bắt buộc năm học 2019 -2020
Thông báo vv sinh viên nhận tiền HBKKHT HKI năm học 2018-2019
07:53 | 13/07/2019
Thông báo vv sinh viên nhận tiền HBKKHT HKI năm học 2018-2019
Thông báo về việc nhận tiền miễn giảm học phí học kỳ II năm học 2017 - 2018 và học kỳ I năm học 2018 - 2019
11:31 | 21/03/2019
Căn cứ quyết định số 36/QĐ-PTTHII ngày 18 tháng 3 năm 2019 của Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II về việc phê duyệt danh sách sinh viên nhận tiền miễn giảm học phí học kỳ II năm học 2017 - 2018;Căn cứ quyết định số 37/QĐ-PTTHII ngày 18 tháng 3 năm 2019 của Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II về việc phê duyệt danh sách sinh viên nhận tiền miễn giảm học phí học kỳ I năm học 2018 -2019;Phòng Kế hoạch - Tài chính của Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II thông báo đến sinh viên các lóp có tên trong danh sách đính kèm liên hệ Phòng Kế hoạch -Tài chính để nhận tiền miễn giảm học phí học kỳ II năm học 2017 - 2018 và học kỳ I năm học 2018 -2019:-Thời gian nhận tiền: Từ ngày 21/3/2019 đến hết ngày 12/4/2019.-Địa điểm nhận tiền:+ Tại cơ sở 2:Phòng Kế hoạch - Tài chính; Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II, phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh.-Sinh viên phải xuất trình thẻ sinh viên hoặc CMND khi nhận tiền.
Thông báo về việc sinh viên nộp học phí bổ sung 03 tín chỉ Giáo dục quốc phòng
08:38 | 25/02/2019
Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II thông báo sinh viên các khóa cao đẳng học thêm 03 tín chỉ GDQP để được cấp chứng chỉ GDQP sau khi kết thúc khóa học phải nộp thêm tiền học phí 03 tín chỉ
Thông báo về việc nộp học phí học kỳ II, năm học 2018 - 2019 của các lớp hệ cao đẳng chính quy Khóa 16,17,18
17:42 | 02/02/2019
Căn cứ Nghị định số 86/2015/NDD-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đôi với cơ sở giáo dục thuộc hệ thông giáo dục quốc dân từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020 - 2021;Căn cứ Quyết định số 04A/QĐ-PTTHII ngày 05/01/2018 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II về mức thu học phí đào tạo trình độ cao đẳng hệ chính quy năm học 2018-2019;Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II thông báo về việc nộp học phí học kỳ II, năm học 2018-2019 các lớp hệ cao đẳng chính quy Khóa 16,17,18 như sau:
Thông báo về việc sinh viên chưa hoàn tất học phí các môn học (Đợt 2) học kỳ I năm học 2018 - 2019
22:49 | 11/01/2019
Phòng Kế hoạch - Tài chính Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II thông báo về việc sinh viên chưa hoàn tất học phí các môn học (đợt 2) HKI năm học 2018-2019. (danh sách đính kèm)Các bạn sinh viên có tên trong danh sách nhanh chóng xác nhận trực tiếp tại Phòng Kế hoạch - Tài chính trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II.
Thông báo về việc nhận tiền học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2017 - 2018
09:42 | 12/12/2018
Căn cứ quyết định số 245/QĐ-PTTHII ngày 26 tháng 11 năm 2018 của Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II về việc phê duyệt cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2017 - 2018 cho sinh viên Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II;Vậy, nay thông báo đến sinh viên các lớp có tên trong danh sách đính kèm liên hệ Phòng Kế hoạch - Tài chính để nhận tiền học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2017 - 2018:
Thông báo về việc sinh viên chưa hoàn tất học phí học kỳ I năm học 2018-2019
14:45 | 01/11/2018
Căn cứ vào thông báo số 65/TB-PTTHII ngày 27/8/2018 của Hiệu trưởng trưởng Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II về việc nộp học phí học kỳ I - Năm học 2018-2019 của các lớp hệ Cao đẳng chính quy. Ngày 14/9/2018 đã hết hạn đóng học phí, có một số sinh viên chưa hoàn tất học phí HKI năm học 2018-2019.Ngày 23/10/2018, Phòng Kế hoạch - Tài chính của Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II chốt Danh sách sinh viên chưa hoàn tất học phí học kỳ I năm học 2018- 2019 (Danh sách đính kèm).Sinh viên có tên trong danh sách nhanh chóng xác nhận trực tiếp tại Phòng Kế hoạch - Tài chính - địa chỉ: cơ sở 2_ DHT27, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12.
Thông báo về việc nộp học phí học kỳ I - năm học 2018 - 2019 của các lớp hệ Cao đẳng chính quy Khóa 16,17,18
11:06 | 28/08/2018
Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ về Quy định cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021;Căn cứ quyết định số 04/QĐ-PTTHII ngày 05/01/2018 của Hiệu trưởng về mức thu học phí đào tạo trình độ cao đẳng hệ chính quy năm học 2018 -2019;Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II thông báo về việc nộp học phí học kỳ I - năm học 2018 - 2019 các lớp Cao đẳng Khóa 16, 17, 18 như sau:
Hỗ trợ trực tuyếnwaiting